Upute za iznajmljivače

BORAVIŠNA PRISTOJBA ZA 2018. GODINU

TZ Općine Privlaka
Boravišna pristojba za 2018. godinu, utvrđuje se u sljedećim iznosima:

BORAVIŠNA PRISTOJBA U KUNAMA PO OSOBI I NOĆENJU:

Glavna sezona
01.01. – 31.12.
7,00 kn Djeca do 12 godina – ne plaćaju
Djeca od 12-18 godina – 50%

Osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu (u daljnjem tekstu: osobe u domaćinstvu) plaćaju godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe za svaki krevet koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno propisima o pružanju usluga smještaja.

Na dodatne (pomoćne) krevete ne plaća se godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe.

Godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe = broj kreveta x 255,00 kn.

Paušalni iznos boravišne pristojbe uplaćuju se u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.

Boravišna pristojba može se uplatiti uplatnicom na račun turističke zajednice.

U nalogu za plaćanje kojeg iznajmljivač sam ispunjava upisuju se slijedeći podaci:
Primatelj: TZ općine Privlaka
Broj računa primatelja: HR5810010051757404744
Model: 67
Poziv na broj odobrenja: upisuje se OIB obveznika + šifra objekta za koju se provodi plaćanje boravišne pristojbe
Opis plaćanja: Uplata paušalnog iznosa boravišne pristojbe

Turistička članarina

Na temelju Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08 ) utvrđena je obaveza plaćanja članarina turističkim zajednicama.

Iznos TURISTIČKE ČLANARINE za iznajmljivače dobije se umnoškom ukupnog prometa (bez boravišne pristojbe) pomnožen sa 0,14858%.

U nalogu za plaćanje kojeg iznajmljivač sam ispunjava upisuju se slijedeći podaci:
Primatelj: TZ općine Privlaka
Broj računa primatelja: HR2010010051757427156
Model: 67
Poziv na broj odobrenja: upisuje se OIB
Opis plaćanja: Uplata turističke članarine

Obrazac TZ podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave najkasnije do kraja veljače iduće godine nakon godine za koju se sastavlja konačni obračun.

 

UPUTE ZA IZNAJMLJIVAČE

Nakon ishodovanja Rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu iznajmljivač je dužan:

1. Iznajmljivač je dužan prijaviti turiste nadležnoj turističkoj zajednici. Iznajmljivač je dužan u roku od 24 sata po dolasku prijaviti turističkoj zajednici sve osobe kojima pruža uslugu noćenja, te u roku od 24 sata odjaviti njihov boravak. Prijava i odjava turista obavlja se putem izravnog pristupa sustavu eVisitor ili neposredno u nadležnoj turističkoj zajednici. On – line prijava: www.evisitor.

2. Izanjmljivač je dužan platiti godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe. Paušal boravišne pristojbe plaća se prema registriranim osnovnim krevetima i ne ovisi o razdoblju obavljanja djelatnosti, niti o broju ostvarenih noćenja. Pomoćni kreveti oslobođeni su plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe.

3. Iznajmljivač je dužan obračunati i platiti turističku članarinu turističkoj zajednici. Stopa članarine primjenjuje se na ukupni godišnji prihod ostvaren po osnovi pružanja usluga smještaja u domaćinstvu (umanjen za naplaćeni PDV –ako je iznajmljivač u sustavu PDV-a).

4. Iznajmljivač je dužan prijaviti se u Registar poreznih obveznika u roku od 8 dana od dana izdavanja Rješenja – obrazac RPO-1. Način na koji se mogu oporezivati ugostiteljske usluge u domaćinstvu od iznajmljivanja:
- paušalno
- na način propisan za dohodak od samostalne djelatnosti prema podatcima iz poslovnih knjiga i evidencija
- kao obveznika poreza na dobit

Dohodak koji ostvaruju građani od pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu može se oporezivati paušalno samo pod uvjetom da građanin nije obveznik PDV-a. Paušalni porez na dohodak plaća se prema registriranim osnovnim krevetima i ne ovisi o razdoblju obavljanja djelatnosti, niti o broju ostvarenih noćenja. Pomoćni kreveti oslobođeni su plaćanja paušalnog iznosa poreza. Porez se obračunava i uplaćuje prema mjestu prebivališta iznajmljivača. Uplate se vrše tromjesečno na temelju Rješenja Porezne uprave. Datumi dospijeća: 31.03.,30.06.,30.09., i 31.12.
Izračun godišnjeg paušala poreza za Privlaku: broj kreveta (ili kamp jedinica)x 255,00 kn
Iznajmljivač koji pruža usluge u domaćinstvu, te na toj osonovi plaća porez na dohodak u godišnjoj paušalnoj svoti, mora voditi knjigu Evidencija o prometu (obrazac EP). Evidencija o prometu je evidencija o izdanim računima, a vodi se kronološki prema nadnevku izdanih računa, i to posebno za svaku kalendarsku godinu. Građanin-iznajmljivač kao porezni obveznik dužan je u Evidenciji o prometu na kraju svakog dana evidentirati sve izdane račune, bez obzira na to jesu li naplaćeni ili ne.

5. Vidno istaknuti na ulazu u objekt ili u neposrednoj blizini, na propisan način, natpis s oznakom vrste i kategorije objekta, utvrđene rješenjem nadležnog ureda. Ploče se naručuju kod ovlaštenih proizvođača. Zahtjevu za ploču prilaže se kopija rješenja o kategorizaciji i kopija uplatnice.
- ROBI svjetleće reklame, Zadar, Put Nina 143, tel: 023/220-655, fax 023/220-654, IBAN: HR7123600001101984276
- KORDUN MARKETING d.o.o. Karlovac, Matka Laginje 10, tel: 047/645-561, fax: 047/645-559, IBAN: HR8525000091101262713

6. Istaknuti u svakom objektu naznaku vrste i kategorije objekta, cijene usluga koje nudi, informaciju da je boravišna pristojba uključena u cijenu te se pridržavati istaknutih cijena.

7. Utvrditi normative namirnica, pića i napitaka za pojedino jelo, piće i napitak, ako takve usluge pruža i pružati usluge po utvrđenim normativima, normativ za vrijeme rada imati u objektu te na zahtjev normativ predočiti gostu.

8. Izdati gostu čitljiv i točan račun s naznačenom vrstom, količinom i cijenom, odnosno odobrenim popustom, pruženih usluga za svaku pruženu uslugu, osim u slučaju ako račun za usluge pružene gostu izdaje turistička agencija.

9. Voditi popis gostiju na propisan način. Popis gostiju vodi se u obliku uvezane knjige ili u elektroničkom obliku. Po uspostavi eVisitora, popisom gostiju smatra se i popis turista koji se vodi za pojedinu fizičku osobu koja pruža usluge smještaja u domaćinstvu.

10. Omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora u objektu i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak, te omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, u objektu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora, u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora te voditi i čuvati evidenciju prigovora gostiju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora.

11. Ako pruža usluge pansiona ili polupansiona, ispunjavati uvjete propisane posebnim propisima o hrani, osim postupka upisa u upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom.

12. Pružati ugostiteljske usluge koje su utvrđene rješenjem nadležnog ureda.

13. Prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga i isticanja poruka u promidžbenim materijalima, iznajmljivač smije koristiti samo oznaku propisane vrste i kategoriju objekta koja je utvrđena rješenjem nadležnog ureda.

14. Iznajmljivaču je zabrenjeno usluživanje, odnosno dopuštanje konzumiranja alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koji sadržavaju alkohol u objektu osobama mlađim od 18 godina, uz obvezu na vidljivom mjestu u objektu istaknuti oznaku o zabrani njihovog usluživanja, odnosno konzumiranja alkohola osobama mlađim od 18 godina.

 

Prikupljanje osobnih podataka radi evidentiranja u sustavu eVisitor

 

Korisni obrasci:

Cjenik u kn

Obrazac EP

Obrazac RPO-1

Obrazac TZ

Kućni red

Zahtjev za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu

Odjava odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu

 

Ured državne uprave u Zadarskoj županiji

PPS365 www.zadar.hr www.zadarbikemagic.com www.croatia.hr Welcome - obiteljski smještaj s oznakom kvalitete www.pointerstravel.com